VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

У просторијама шкole налази се и школска библиотека која располаже са фондом од 17019 књига. У фонд библиотеке улазе уџбеници и приручници, речници и лексикони, дидактичко методичка литеатура, дела за обраду у лектири, педагошко - психолошка литеатура, дела за обраду у лектири, књижевна и научно популарна литеатура, као и значајан број дела из белетристике. У оквиру библиотеке постоји и школска медијатека. Медијатека обухвата 68 носача записа из различитих области. Осим уобичајних активности (упознавање ученика првих разреда и отварање картона за њих, издавање књига и задуживање ученика, увођење нових књига у евиденцију...) у школској библиотеци одржавале су се и различите културне активности и презентације виших школа и факултета. Библиотека ради сваког наставног дана од седам до тринаест сати у преподневној и од тринаест до осамнаест сати у поподневној смени.