ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ПРИРИРУЧНИК ЗА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 

 ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

 КОНСУЛТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА СА РОДИТЕЉИМА  

 КОНСУЛТАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА СА РОДИТЕЉИМА 

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА  НАСТАВНИКА 

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА УЧЕНИКА          

СТАТУТ ШКОЛЕ   

 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА  

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОЂЕЊУ ИСПИТА 

ПРАВИЛНИК О ДИЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ  

 

ПРАВИЛНИК О РЕГУЛИСАЊУ ЕТИКЕ И ЛИЧНОГ ИНТЕГРИТЕТА 

 

ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА И ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ 

 

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА O ЛИЧНОСТИ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2026. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2020/2021. 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.