VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

II  СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 2020.

THE SECOND PROFESSIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 2020

            У мају 2020. год. Техничка школа слави 118 година организованог занатског школства у Пожеги. У оквиру прославе овог јубилеја,  14. и 15. маја 2020. године  биће одржана  II Конференција под називом:

            In May 2020 Technical school will be celebrating 118 years of craft school in Požega. As part of the celebration of this anniversary, the Second Conference will be held on May 14 and 15, 2020 entitled:

ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИДЕЈА У ШКОЛСКОМ ИНЖЕЊЕРСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

˝APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES AND IDEAS IN HIGH SCHOOL ENGINEERING EDUCATION˝ 

Циљ конференције је унапређење и подизање квалитета образованог процеса за школовање техничара-инжењера кроз презентацију нових идеја, приступа, техника, модела и метода стицања знања, као и указивање на нове токове, парадигме и захтеве у погледу образовања стручњака на бази друштвених промена и потреба индустрије XXI века. Циљ конференције је и приближавање савремене технологије техничко-инжењерском особљу различитих профила и давање пресека стања („state of art“) у различитим областима, битним за инжењерску струку и праксу. Конференција посебно жели да укаже на значај увођења информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у наставни процес и бенефите примене.

The aim of the conference is to improve the quality of the education process for engineers by presenting new ideas, approaches, techniques, models and methods for acquiring knowledge, as well as pointing out new flows, paradigms and requirements regarding the education of experts based on social changes and industrial needs of the 21st century. The goal of the Conference is also to bring modern technologies closer to technical and engineering staff of different profiles and to present the current state of affairs in various fields relevant to the engineering profession and practice. In particular, the objective of the Conference is to highlight the importance of introducing Information and Communication Technologies (ICT) in teaching processes and the benefits of such implementation.

Конференција је намењена образовним институцијама и свима онима који на различитим нивоима ангажовања учествују у процесу образовања: онима који креирају образовне програме, онима који те програме реализују, као и корисницима образовних методологија, садржаја и средстава.

The conference is aimed at educational institutions and all those who at different levels of engagement participate in the education process: those who create educational curriculums, those responsible for implementation of such curriculums, as well as everyone using educational methodologies, contents and resources.

Конференција ће бити пријављена ЗУОВ-у као стручни скуп, а представљени радови ће бити објављени у Зборнику.

The conference will be reported to ZUOV as an expert meeting, and the papers presented will be published in the Proceedings.

Аутори се при изради опредељују за једну од наведених области:

Authors can choose one of the following areas for their paper:

v  Настава и учење – методе и идеје/

Teaching and learning – methods and ideas

v  Примена ИКТ у настави/

Application of ICT in education

v  Образовање у контексту високотехнолоког развоја и Индустрије 4.0/

Education in the context of high-tech development and industry 4.0

v  Дуални образовни систем/

Dual education system

v  Пројекат државне матуре у Републици Србији/

Project of state graduation in the Republic of Serbia

Подршку Конференцији пружају : Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Општина Пожега,  школска управа Ужице, Привредна комора Србије и Култур Контакт Аустрија.

The Conference is supported by: Ministry of Education, Science and Technological Development, Municipality of Požega, School administration in Užice, Serbian Chamber of Commerce and KulturKontakt Austria.

Позивамо Вас да својим радовима и присуством дате допринос остварењу ових циљева.

We invite you to contribute to the achievement of these goals through your work and presence.

Благовремено ће бити објављена агенда и позив за пријаву учесника који ће присуствовати конференцији.

An agenda and an invitation for participants to attend the Conference will be announced in a timely manner

Контакт : 

Contact:

e-aдреса конференције/conference e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                               С поштовањем/Yours sincerely,

                                                     Организациони одбор конференције/Conference Organisational Committee