VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

ПРЕДАВАЊА НАШИХ КОЛЕГА НА ПЛАТФОРМИ РТС ПЛАНЕТА

 

ДО – ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА: ДИЈАГНОСТИКА ГРЕШКЕ И ПОПРАВКА НА УРЕЂАЈУ ЗА СТЕЗАЊЕ НОСАЧА НА CNC ГЛОДАЛИЦИ -Владан Веснић   

ДО – ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ: КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТОСМЕРНОГ И СУПРОТНОСМЕРНОГ ГЛОДАЊA - Драган Ковачевић

ДО – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА – ИЗРАДА РАДНИХ ПРЕДМЕТА И КОМПЛЕТНЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 1. ДЕО - Душица Спасојевић

ДО – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА – ИЗРАДА РАДНИХ ПРЕДМЕТА И КОМПЛЕТНЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 2. ДЕО - Тони Смиљанић

ДО – ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ОПРЕМА: ТРОФАЗНИ АСИНХРОНИ МОТОРМилан Поповић 

ДО – ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ОПРЕМА: МОТОРИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕМилан Поповић 

ДО – ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ: РЕШАВАЊЕ СЛОЖЕНИХ КОЛА ПУТЕМ ТЕВЕНЕНОВЕ МЕТОДЕЕмир Авдић

ДО – МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА: МЕРЕЊЕ ПОМИЧНИМ КЉУНАСТИМ МЕРИЛОМ - Драгана Миросавић и Љиљана Танасић Лучић

ДО – ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ: ОЗНАЧАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЂЕНИХ ПОВРШИНА – ХРАПАВОСТ ПОВРШИНА - Зора Петровић

ДО – МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ: СПОЈНИЦЕЈелена Јовановић

ДО – МЕХАНИКА 2: ЗАКОН О ОДРЖАЊУ КИНЕТИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ - Драган Ковачевић

ДО – ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ: КОМПОНЕНТЕ ПНЕУМАТСКОГ СИСТЕМА - Снежана Буквић

ДО – ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА И ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА: ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ – ОПРЕМА, ОСНОВНИ И ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛДраган Вујовић

ДО – ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА И ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА: ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ - МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТА ЗАВАРИВАЧА - Драган Вујовић

ДО – МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ – СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ МОТОРА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ - Драган Вујовић

ДО – МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ – СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ МОТОРА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМДраган Вујовић