У просторијама шкole налази се и школска библиотека која располаже са фондом од 17019 књига. У фонд библиотеке улазе уџбеници и приручници, речници и лексикони, дидактичко методичка литеатура, дела за обраду у лектири, педагошко - психолошка литеатура, дела за обраду у лектири, књижевна и научно популарна литеатура, као и значајан број дела из белетристике. У оквиру библиотеке постоји и школска медијатека. Медијатека обухвата 68 носача записа из различитих области. Осим уобичајних активности (упознавање ученика првих разреда и отварање картона за њих, издавање књига и задуживање ученика, увођење нових књига у евиденцију...) у школској библиотеци одржавале су се и различите културне активности и презентације виших школа и факултета. Библиотека ради сваког наставног дана од седам до тринаест сати у преподневној и од тринаест до осамнаест сати у поподневној смени.