Техничка школа у Пожеги је добила од Министарства просвете, статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА ОО), за реализацију активности признавања претходног учења (ППУ) и програме неформалног образовања.

Табела у прилогу.  

ШТА ТО ЗНАЧИ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА? 

Ако имате стечен 1. ниво НОКС-а (завршену Основну школу) и стекли сте стручне  компетенције, било образовањем или животним и радним искуством, поднећете пријаву Техничкој школи да сте заинтересовани за поступак признавања претходног учења за наведену квалификацију.

Треба да поднесете Биографију у којој наводите  податке о образовању, радном и животном искуству. Саветник из школе упознаје вас са свим аспектима и захтевима поступка.

Ако, након информисања одлучите да се укључите у поступак ППУ, школи подносите Захтев за ППУ, чиме стичете статус кандидата на основу ког имате право на саветовање и вођење. Међусобна права и обавезе између школе и кандидата утврђују се уговором.

Кандидат добија од саветника, образац за самопроцену и упутство за прикупљање доказа о исходима учења и компетенцијама за израду портфолиа, прикупља и доставља доказе о свом животном и радном искуству. Докази могу бити дипломе, сертификати, уверења, лиценце, референце од послодаваца код кога је кандидат радио, извештаји о раду, доказ о производу рада нпр. узорци и фотографије, видео-снимци кандидата како обавља одређени посао, изјава кандидата (опис и образложење претходног искуства), програм образовања које је завршио, записници са састанака, акциони планови, признања и сл.

Саветник за признавање претходног учења и оцењивач из школе заједно са кандидатом анализирају прикупљене доказе о претходно стеченим исходима учења и компетенцијама и одређују оне доказе који су у вези са стандардом квалификација након чега се израђује План за процену и заказује се термин за оцењивање исхода учења и компетенција.

Процену исхода учења и компетенција кандидата обавља трочлана комисија коју образује школа. Комисију чине два оцењивача из школе и оцењивач из привреде. Кандидат се обавештава о термину за полагање испита  најмање 15 дана пре дана одржавања испита.

Задаци којима се проверавају исходи учења и компетенције, могу бити комбиновани (писмени тест, усмени тест, провере у реалном/симулованом радном окружењу и сл.).

За сваки задатак без обзира на метод процене кандидат се оцењује као „положио“, односно „није положио“. Комисија утврђује оцену већином гласова.

Кандидат је положио испит уколико за сваки задатак на испиту буде оцењен са „положио“.

Кандидату који положи испит за процену остварености исхода учења и компетенција у складу  са планом процене, школа издаје Сертификат (3. ниво квалификација)

Цене поступка ППУ и обука, наведене су у табели и уплаћују се на рачун школе.

Позивамо сва заинтересована лица да се јаве и искористите могућност стицања квалификације на овај начин, јер смо једна од ретких школа у Р. Србији која је стекла ову могућност.

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

статус  ЈПОА ОО за програме неформалног образовања (обуке) и поступак признавања претходнох учења (ППУ)

Програм образовања одраслих

Број Решења

Назив исправе која се издаје  након савладане обуке

– ниво квалификације[1]

Датум престанка статуса ЈПОА

Цена обуке или пуступка ППУ у дин.

Обука за оператера на ЦНЦ машинама

611-00-00399/2022-03 од 14.09.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

- 2. ниво квалификација

14.09.2027.

82.250,00

Обука за електрозаваривача REL, MAG и TIG поступком

611-00-00448/2022-03 од 14.09.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција 

- 2. ниво квалификација

14.09.2027.

82.250,00

Обука за бравара заваривача

611-00-00578/2022-03 од 24.11.2022.

Сертификат за остварени стандард квалификације уцелини 

- 3. ниво квалификација

24.11.2027.

506.000,00

Гасно заваривање и сечење материјала

611-00-00578/2022-03 од 24.11.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

- 2. ниво квалификација

24.11.2027.

82.250,00

Обука за пословног секретара

611-00-00521/2022-03 од 13.02.2023.

Сертификат за остварени стандард квалификације у целини

 - 5. ниво квалификација

13.02.2028.

190.750,00

Обука за вођење пословних књига

611-00-00533/2022-03 од 13.02.2023.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

- 2. ниво квалификација

13.02.2028.

54.000,00

Браварзаваривач

 ППУ

611-00-00372/2023-03 од 24.05.2023.

Сертификат за остварени стандард квалификације у целини

- 3. ниво квалификација

24.11.2027.

40.000,00

Пословни секретар

ППУ

611-00-01411/2023-03 од 19.10.2023.

Сертификат за остварени стандард квалификације у целини

- 5. ниво квалификација

13.02.2028.

54.000,00

Обука за оператера машинске обраде резањем

У току је процедура за добијање статуса ЈПОА и за обуку и за ППУ

-          3. ниво квалификација

Обука   351.000,00

ППУ     54.000,00

 

 

 

[1] Раније - степен стручне спреме